Menu
  Index


Contraamiral Sebastian Ulmeanu (1973-1979)


Sebastian Ulmeanu (n. 1929, Buzău-d. 1979) s-a remarcat în mod deosebit la comanda Diviziei 42 Maritime (1963-1966), Mare Unitate reorganizată corespunzător în acei ani în acord cu comandamentele disciplinei militare. A parcurs gradele militare de la cel de locotenent (1950), la absolvirea Școlii de Ofițeri de Marină, până la gradul de contraamiral (1968).


Sebastian Ulmeanu a urmat cursurile Școlii de Ofițeri de Marină, la terminarea acestora, la 23 august 1950, fiind repartizat la bordul distrugătorului "Mărășești". După ce s-a făcut remarcat în calitate de comandant al Unității de Luptă Artilerie și la comanda unui pluton de recruți în cadrul Centrului de Instrucție, la 11 martie 1951 a fost numit șef al Biroului Cadre la Flotila de Dunăre. Ca tânăr locotenent, a dovedit pricepere și voință în muncă și punctualitate în rezolvarea diferitelor munci încredințate.
Numit, începând cu 28 ianuarie 1953, secretar al Consiliului Militar în C.M.M., ofițerul s-a acomodat greu cu această funcție, motiv pentru care comandantul Marinei Militare avea să constate: Deși a corespuns numai în parte sarcinilor de secretar al Consiliului Militar, îl apreciez ca pe un ofițer bun și cu perspective în alte funcții decât cele legate de atribuțiuni de cadre, secretariat etc., fapt pentru care a și fost propus pentru a urma cursul academic. Astfel, în perioada 24 noiembrie 1953-13 octombrie 1956 a urmat cursurile Facultății de Marină din cadrul Academiei Militare Generale "I. V. Stalin“ din București. La sfârșitul primului an de studii, șeful instituției avea să constate faptul că Ofițerul s-a schimbat într-o măsură apreciabilă în bine, a devenit mai exigent, punctual, mai modest. Totuși, ofițerul mai are lipsuri în ce privește modul de a pune problemele, uneori vorbește în numele colectivului, are lipsuri în manifestarea semnelor de politețe militară, nu este destul de perseverent în muncă, din care cauză rezultatele la învățământ nu sunt proporționale cu posibilitățile. La 30 septembrie 1955 a fost avansat la gradul de căpitan-locotenent, întrucât "a muncit mai organizat, mai temeinic, lichidând atitudinea de supraapreciere a cunoștințelor sale, a obținut o creștere categorică în însușirea învățământului materializat prin calificativul general Foarte Bine.
Între 13 octombrie 1956-12 martie 1957 a fost lector la Catedra de Tactica și Tehnica Marinei Militare a Academiei Militare Politice "Gheorghe Gheorghiu-Dej", ulterior fiind numit comandantul distrugătorului 2 din Divizionul 418 Distrugătoare al Brigăzii 214 Nave. La comanda celei mai bune nave din divizion, Sebastian Ulmeanu s-a dovedit a fi, în accepțiunea comandantului Divizionului, un bun organizator al tuturor activităților. Este exigent cu subordonații, mai puțin cu el însuși. Este satisfăcător de disciplinat. Ia hotărâri operative și de cele mai multe ori juste. Ofițerul este prea încrezător în forțele sale uneori și nu ia în seamă sfaturile celor mai mari întotdeauna. Cu toate acestea, comandantul său nu se îndoia de faptul că este un comandant de navă în formare cu mari perspective. Cu un singur amendament, cel al comandantului Brigăzii: "Trebuie ferit de îngâmfare."
La 23 ianuarie 1959 a fost avansat la gradul de căpitan de rangul III și numit șef de Stat Major al Bazei 42 Maritime, comandantul acesteia, căpitanul de rangul I Gheorghe Popa fiind satisfăcut de performanțele sale profesionale.
La 26 mai 1961 a fost numit specialist Observare Transmisiuni (și șef al Secției Observare Radiotehnică și Vizuală, funcție nou înființată) la C.M.M., iar de la 12 mai 1962, a devenit comandantul Regimentului 110 Radiotehnic și Transmisiuni.
Apreciat de comandantul Marinei Militare ca un ofițer cu mare putere de muncă, cu voință, cu personalitate și disciplinat, la 22 august 1963 a fost avansat la gradul de căpitan de rangul II și numit comandantul Diviziei 42 Maritime, funcție pe care a îndeplinit-o până la 15 februarie 1966. Rezultatele notabile obținute de această Mare Unitate la inspecția ministrului Forțelor Armate și ieșirea navelor în rada Sulina, din luna iulie 1964, au dovedit capacitatea de conducere și buna pregătire a căpitanului de rangul 2 Sebastian Ulmeanu Deși la luarea comenzii, Marea Unitate prezenta mari deficiențe din punct de vedere al ordinii militare și un mare număr de evenimente grave și abateri disciplinare - preciza comandantul Marinei Militare - totuși, muncind cu mult simț de răspundere și tenacitate, căpitanul de rangul 2 Ulmeanu, împreună, cu Consiliul Politic și Statul său Major, a reușit să schimbe starea de lucruri. A controlat cu exigență fiecare unitate și subunitate din subordine, stabilind măsurile de luat și timpul necesar.
La 23 august 1966 a fost avansat la gradul de căpitan de rangul I, iar la 15 februarie 1966 a fost numit locțiitor al comandantului Marinei Militare pentru pregătirea de luptă și învățământ. Mulțumit de sprijinul primit din partea acestuia, fapt care a condus la îndeplinirea lună de lună a planurilor de pregătire de luptă și la obținerea unor rezultate superioare la sesiunile de examene din cele două școli ale Marinei Militare, comandantul acesteia, viceamiralul ing. Grigore Marteș îi recomanda să acorde în continuare o atenție mai mare dotării cabinetelor de specialitate de la Școlile Marinei Militare și asigurării bazei materiale a pregătirii de luptă în unitățile și Marile Unități.
La 1 noiembrie 1969 a devenit locțiitor al comandantului Marinei Militare, iar la 13 decembrie 1973 a preluat comanda Marinei Militare, la cârma căreia s-a aflat aproape 6 ani.
La 21 martie 1979 a fost promovat locțiitor al șefului Marelui Stat Major și șef al Secției Marină.
A fost distins cu numeroase ordine și medalii, printre care Medaliile "Meritul Militar", clasele a II-a și I, "Medalia Muncii", Medalia " A XX-a aniversare a apărării patriei", Medalia jubiliară "A XX-a aniversare a Zilei Forțelor Armate ale R.S.R.", Medalia "A XXV-a aniversare a eliberării patriei", Medalia "A 50-a aniversare a P.C.R.", Medalia "25 de ani de la proclamarea Republicii", Medalia "30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă", Medalia "A XXX-a aniversare a Zilei Armatei R.S.R.", Ordinul "Steaua R.S.R.", clasa a V-a, Ordinele "Meritul Militar", clasele a III-a și a II-a, Ordinul "Apărarea Patriei", clasa a III-a, Ordinul "23 August", clasa a III -a.